ASSESSORAMENT I CONSULTORIA LABORAL
Economia, 2
08800 Vilanovai la Geltrú Barcelona
T. 938 144 686
M. 669 621 430
rmbonilla@icab.cat
DEFENSA JURÍDICA DAVANT DELS JUTJATS I TRIBUNALS
ASSESSORAMENT
EN MATÈRIA DE CONTRACTES DE TREBALL, ANTIGUITAT, CATEGORIA
PROFESSIONAL, SALARI
I PLUSOS, JORNADA, ACOMIADAMENT, EXTINCIÓ DE
CONTRACTE, ETC.
   
EXPEDIENTS D’INCAPACITAT
JUBILACIONS
RECLAMACIONS
DE RECÀRRECS DE PRESTACIONS O D’INDEMNITZACIONS
DE DANYS I PERJUDICIS DERIVATS D’ACCIDENTS DE TREBALL O MALALTIES PROFESSIONALS
RECLAMACIONS CONTRA ACTES DE L’ADMINISTRACIÓ LABORAL A LA VIA CONTENCIÓS-
ADMINISTRATIVA.
INSPECCIONS DE TREBALL (ACTES DE SANCIÓ I ACTES DE LIQUIDACIÓ)
EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ